Catalunya Setembre-Maig

Programa de formació continuada que té per objectiu actualitzar els coneixements sanitaris i facilitar al farmacèutic els coneixements per fer una millor atenció farmacèutica.
Sol·licitar matrícula