POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Darrera actualització: 10 de desembre de 2020.

 

Política de Protecció de Dades de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

I. RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable del tractament és "FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L." (en endavant, "FEDEFARMA"), amb CIF F-08.173.395 i domicili social en Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de Negocis Gavà Park, 08850 - Gavà (Barcelona).

Per garantir l'adequada gestió d'aquest tractament, FEDEFARMA té designat un Delegat de Protecció de Dades (en endavant, "DPD"), a qui pot dirigir-se a través de la següent adreça de correu electrònic: dpo@fedefarma.com

 

II. CATEGORIES DE DADES TRACTATS I OBTENCIÓ

FEDEFARMA per la realització de la seva activitat a través d'aquest lloc web pot tractar dades d'oficines de farmàcia sòcies (en endavant, el "Soci") i clients, de Socis potencials, així com, dels empleats dels seus Socis (en el seu conjunt , els "Usuaris").

Les categories de dades personals que FEDEFARMA tracta dels usuaris indicats són:

 • Dades d'identificació personal.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades d'especial categoria en ocasió de la prestació dels nostres serveis.
 • Dades acadèmiques i / o professionals.

 

Les dades anteriorment esmentats han estat obtinguts:

 • Directament de l'Usuari a través de la presentació/acceptació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc.
 • A través de l'oficina de farmàcia o empresa al facilitar-nos les dades d'identificació necessaris per dur a terme l'objecte de la relació contractual.

Li correspon als Usuaris assegurar l'actualització de les dades facilitades en cas de modificació.


III. FINALITAT DEL TRACTAMENT

En FEDEFARMA es tracten les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de formació, vendes, qualitat de el servei, etc.

Per tant, les seves dades seran utilitzades per a la realització d'alguna o totes de les següents accions:

 • Facilitar tant als Socis potencials com als nostres Socis i als seus empleats ofertes de cursos, serveis i formacions del seu interès.
 • Realitzar enquestes de satisfacció, estudis de mercat i comparatius entre farmàcies, etc. per tal de poder oferir-li les ofertes més adequades i un servei de formació optimitzat i de qualitat, i ajudar a el desenvolupament en la gestió de les mateixes.
 • Donar solució a les consultes d'informació, queixes o reclamacions plantejades a través del formulari de contacte habilitat per a això a la web.
 • Gestionar i tramitar qualsevol tipus de sol·licitud d'informació.
 • Gestionar i tramitar el registre com a Usuari de la zona privada del web i facilitar l'accés a les diferents funcionalitats, productes i serveis que es posen a disposició dels Usuaris registrats.
 • Gestionar i tramitar les sol·licituds i inscripcions a cursos de formació per part dels Usuaris.
 • Impartir els cursos de formació i realitzar seguiment de la participació dels Usuaris en els cursos indicats per a l'obtenció dels certificats i realització de les corresponents avaluacions, així com, per a un control del Soci pel que fa a la formació impartida als seus empleats.
 • Gestionar l'enviament d'informació comercial referent a ofertes formatives.

IV. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades proporcionades pels Usuaris es conservaran mentre es mantingui la relació entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació.

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a Socis, socis potencials, clients i proveïdors que FEDEFARMA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

En qualsevol cas, FEDEFARMA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari per donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Finalitzat el període d'utilitat de les dades, aquestes seran eliminades dels sistemes de FEDEFARMA.

 

V. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Consentiment de l'interessat.

Manteniment de relació contractual (prestació de serveis, laboral, mercantil, etc.).

Manteniment de relació contractual per a la contractació de cursos de formació en els quals participen els Usuaris. De conformitat amb aquesta base legitimadora, FEDEFARMA podrà comunicar als seus Socis les dades de participació dels empleats de la seva farmàcia inscrits a les formacions promogudes per FEDEFARMA a l'efecte únicament de dur a terme un control de la formació contractada.

Compliment de la normativa vigent i aplicable en matèria de productes farmacèutics i de qualsevol altra normativa que sigui aplicable a FEDEFARMA

Interès legítim del responsable.

VI. DESTINATARIS DE LES DADES

FEDEFARMA i les societats participades per aquesta tractaran les dades en el marc de la relació comercial i contractual que uneix a les parts.

FEDEFARMA podrà compartir amb els seus Socis les dades personals que es generin per la formació en la qual participen els empleats de la seva farmàcia. Les dades facilitades seran exclusivament les dades identificatives de l'empleat, curs impartit i data de realització.

FEDEFARMA no compartirà les dades personals amb cap tercer aliè a la relació entre les parts que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que disposem d'autorització expressa per a això.

En cas de cessió, serà prèviament informat de la mateixa, finalitat i identificació del cessionari perquè pugui donar el seu consentiment exprés si fos necessari.

FEDEFARMA podrà cedir les seves dades a organismes de control, com l'Agència Espanyola del Medicament o altres organismes de l'Administració Pública i autoritats competents quan es rebi un requeriment legal per part de les autoritats esmentades o en els casos que es consideri necessari en el marc d'un procediment judicial per protegir els drets de FEDEFARMA o dels seus Socis.

FEDEFARMA pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones, com a proveïdors de serveis. Aquestes terceres persones han de mantenir en tot moment els mateixos nivells de control, seguretat i protecció de les dades personals que manté FEDEFARMA.

 

VII. DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

Per a l'exercici dels drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, podrà dirigir-se en qualsevol moment a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. mitjançant correu electrònic a l'adreça dpo@fedefarma.com o mitjançant correu postal a FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, SCCL, amb domicili social al C / Coneixement, 7-13, Illa A3.1, Centre de Negocis Gavà Park, 08850 - Gavà (Barcelona) .

 

VIII. PROTECCIÓ DE DADES DELS USUARIS DE LA WEB

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, així com la LOPDGDD, FEDEFARMA informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris de la pàgina web es tractaran per a l'activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de FEDEFARMA. Dit tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. Al prémer el botó "ENVIAR", l'Usuari consent a el tractament de les seves dades per part de FEDEFARMA.

Així mateix, l'informem que, excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda, FEDEFARMA no cedirà les seves dades a terceres persones.

Per a l'exercici dels seus drets, preguem segueixi el procediment indicat en el punt anterior.

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, Fedefarma es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans la expressa autorització del destinatari. Vè. Es pot oposar a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

 

IX. MESURES DE SEGURETAT

FEDEFARMA adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa europea i espanyola vigent en protecció de dades amb l'objecte d'evitar el robatori, alteració o accés no autoritzat a les dades, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i els caps del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

 

X. enllaços a altres llocs WEB

A la nostra web s'utilitzen o es poden utilitzar hipervincles que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. FEDEFARMA no es responsabilitza del contingut d'aquests llocs web i són responsables de les polítiques de privacitat dels mateixos. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiteu. Recordeu que el que s'indica en aquesta política de privacitat només regeix per a les dades que recull i/o tracta FEDEFARMA.

 

XI. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat

Última modificación: viernes, 29 de enero de 2021, 10:27