Termes i condicions

Data última actualització: 17 de desembre de 2020

 

TERMES I CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ ALS SERVEIS DE FORMACIÓ DEL CAMPUS FEDEFARMA

 

1. Sobre FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L.

La pàgina web https://campus.fedefarma.com/ (endavant, el “Web” o “Campus”) és titularitat de FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L. (endavant, “FEDEFARMA”) amb NIF F08173395, degudament registrada al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona en el Full BN-8717, i domicili social al Carrer Coneixement, 7-13, Illa A3.1., Centre de Negocis Gavà Park, 08850 Gavà (Barcelona).

 

FEDEFARMA posa a disposició de les persones usuàries (endavant, el “Usuari” o “Usuaris”), a través del Web, l’accés als seus serveis de formació.

Per sol·licitar informació addicional sobre algun dels nostres cursos en concret, haurà de contactar per correu electrònic a formacio@fedefarma.com.

 

2. Servei Contractat

El servei contractat és la inscripció al curs escollit per l’Usuari a través del Campus (endavant, el/els “Servei/s” o “Curs/os”).

Els Cursos s’engloben dins del sector farmacèutic, en particular, formacions sobre la salut, atenció farmacèutica, gestió i marketing i tendències digitals.

Els Usuaris públic objectiu dels Cursos són essencialment titulars d’oficines de farmàcia i els seus empleats.

Per a la inscripció i contractació dels nostres Cursos, és necessari que l’Usuari completi degudament el formulari d’inscripció que trobarà associat a cadascun dels Cursos.

Les inscripcions dels Serveis oferts només poden efectuar-se per persones majors d’edat.

Amb la confirmació de la inscripció i el posterior pagament, FEDEFARMA procedirà a inscriure a l’Usuari com alumne del Curs. Així mateix, l’Usuari rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció.

El treballador d’oficina de farmàcia que s’inscrigui als Cursos de formació promoguts per FEDEFARMA a través del Campus mostra la seva conformitat a que les seves dades d’inscripció i participació en el/s Curs/os al/s que s’hagi inscrit puguin ser comunicats a l’oficina de farmàcia ocupadora únicament als efectes de portar un control de la formació contractada.

3. Modalitat del Servei

La modalitat del Curs serà aquella que es determini en les característiques del mateix dintre del Campus.

4. Durada del Servei

La durada del Curs serà aquella que es determini en les característiques del mateix dintre del Campus.

5. Pagament del Servei

El preu del Curs es reflecteix en el moment de la inscripció essent coneixedor d’Usuari del mateix abans de la seva formalització. El preu pot variar en funció del moment de l’any, així com segons la modalitat i el curs escollit.

El cobrament i la forma de pagament serà la que es determini per a cada Curs podent variar en funció de cada modalitat informant-se degudament a l’Usuari de forma prèvia per al seu coneixement. Per al pagament s’hauran d’indicar les dades de l’Usuari que s’inscrigui.

6. Certificats

Tot aquell Usuari que realitzi satisfactòriament les corresponents avaluacions que tinguin lloc en el transcurs del Curs, serà objecte del Certificat de realització i superació del Curs en qüestió.

7. Obligacions de les parts

7.1. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a:

  • Satisfer el 100% de l’import dels Cursos que desitja realitzar complint amb els terminis estipulats en cada cas.
  • L’accés al contingut de la plataforma de formació del Web podrà requerir un nom d’usuari i una contrasenya personal i intransferible. En cas de pèrdua o robatori de la clau d’accés, l’Usuari haurà de comunicar-lo immediatament a FEDEFARMA. En cas contrari, l’Usuari serà responsable de les modificacions i/o utilitzacions aplicables al seu compte fins aquell moment.
  • Utilitzar els serveis i continguts conforme a allò establert a la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents condicions. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Web i a no fer-los servir per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra forma d’ordenament jurídic aplicable.
  • Proporcionar la informació que sol·licita FEDEFARMA per a la inscripció dels Cursos de forma exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, podrà resultar en la seva impossibilitat a accedir i/o utilitzar els serveis  inclús en la resolució per part de FEDEFARMA del contracte de prestació dels Serveis.
  • No distribuir, transmetre, copiar, mostrar, executar, reproduir, concedir llicències, utilitzar el contingut digital compartit o subministrat per FEDEFARMA.
  • No utilitzar les imatges de tercers a les que pugui tenir accés durant la realització dels Cursos sense el consentiment expressament dels mateixos.

7.2. Obligacions de FEDEFARMA:

FEDEFARMA es compromet a:

  • Respectar la plaça en el Curs en qüestió un cop l’Usuari hagi fet efectiu la inscripció i el pagament del mateix.
  • Proporcionar a l’Usuari el seu nom d’usuari i contrasenya per accedir a la plataforma de formació del Web.
  • Notificar oportunament a l’Usuari de la possible cancel·lació dels Cursos.
  • Tractar i protegir les dades personals de l’Usuari conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

8. Dret de desistiment

L’Usuari té dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals a comptar des de la data de l’acceptació de les presents condicions del Servei.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos una decisió de desistir del contracte identificant clarament les seves dades identificatives i la descripció del Curs subscrit a través d’una declaració escrita i firmada per l’Usuari dirigida a FEDEFARMA en l’adreça de notificació indicada a la Condició Primera o bé enviant aquesta declaració a través del correu electrònic formacio@fedefarma.com, adjuntant en aquest últim cas una còpia del seu DNI o un altre document identificador.

Per acomplir el termini de desistiment serà necessari que la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui realitzada/enviada abans de que venci el termini indicat.

En cas de desistiment per la seva part, i no havent-se iniciat el Curs l’import abonat en el seu cas serà retornat i, en qualsevol cas, a més trigar 15 dies naturals a partir de la data en la que va exercir el dret de desistiment.

En cas de que s’hagi procedir al pagament, FEDEFARMA procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament empleat per a la transacció inicial.

Si l’Usuari ha rebut material didàctic sobre el Curs haurà de tornar-lo a la major brevetat a FEDEFARMA a l’adreça indicada en la Condició Primera i, en qualsevol cas, a més trigar en el termini de 15 dies naturals a partir de la data en que comuniqui la seva decisió de desistiment. En aquest cas, l’Usuari haurà d’assumir el cost directe de devolució del material didàctic.

Si la presentació del Curs s’inicia durant el període de desistiment, l’Usuari abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en que hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’import del Curs en qüestió.

 9. Limitació de la responsabilitat

FEDEFARMA no serà responsable per cap incompliment o retràs a l’execució de qualsevol de les obligacions que els hi són correspostes respecte al Servei, quan aquest sigui causat per fets fora del seu control o força major.

Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del control raonable de FEDEFARMA fent-se extensible a pandèmies o epidèmies.

FEDEFARMA no garanteix la disponibilitat permanent dels Cursos, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats degut a la indisponiblitat dels mateixos per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

10. Propietat intel·lectual i industrial

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserits per FEDEFARMA al Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de fluxos, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a FEDEFARMA i/o a tercers que li hagin cedit els seus drets.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per FEDEFARMA al Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per a l’Usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per FEDEFARMA o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Web i, els drets d’imatge del qual, FEDEFARMA té el seu dret d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent d’aquells expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de que es tracti.

11. Protecció de dades

En compliment d’allò que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, el “RGPD”) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (endavant, la “LOPDGDD”), s’informa que les dades personals que l’Usuari pugui facilitar amb la finalitat d’accedir i/o contractar els serveis de formació, seran incorporats en els sistemes d’informació propietat de FEDEFARMA.

Així mateix, llevat manifesti el contrari, les seves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de remetre-li informació publicitària o comercial per part de FEDEFARMA, així com de terceres empreses col·laboradores d’aquesta.

FEDEFARMA podrà comunicar al titular de l’oficina de farmàcia les dades de participació dels empleats de la farmàcia ocupadora inscrits als Cursos promoguts per FEDEFARMA, als efectes únicament de dur a terme un control de la formació contractada.

En qualsevol moment, l’Usuari pot exercir els seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de FEDEFARMA o enviant un correu electrònic a dpo@fedefarma.com, adjuntant, en qualsevol cas, còpia del seu DNI, NIE, Passaport o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

Poden fer servir els models i formularis sobre els drets referits anteriorment a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos). Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.  

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

12. Legislació aplicable

La utilització del Web, així com la contractació de qualsevol servei de formació prestat per FEDEFARMA a través de la mateixa, es regirà per la legislació espanyola vigent en el moment de contractació.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb la utilització del Web o amb la contractació de qualsevol servei de formació, serà sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Última modificación: viernes, 29 de enero de 2021, 10:56